La moment legislația RM are cîteva mențiuni despre forme alternative de educație, dar nu menționează express acest drept:

Constituția

Constituția menționează în articolul 35 „Dreptul la învăţătură”, alineatul (9) al aceluiași articol:

„Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor.”

și, în articolul 48 „Familia”, alineatul (2):

„Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, pe egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.”

Codul Educației

Codul Educației, menționează în alineatul (2) al articolului 2 „Cadrul juridic al educaţiei”:

Raporturile juridice din sfera educaţiei se reglementează şi prin următoarele tratate internaţionale: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta Naţiunilor Unite, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Carta Socială Europeană, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Declaraţia de la Bologna, precum şi prin alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Codul Familiei (cod Nr. 1316 din 26.10.2000)

Codul Familiei menționează în articolul 60 „Drepturile şi obligaţiile părinţilor privind educaţia şi instruirea copiilor” în alineatul (1) se spune:

„Părinţii au dreptul şi sînt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri, […].”

Mai departe, la alineatul (3), a doua propoziție spune:

„Părinţii sînt obligaţi să asigure frecventarea de către copil a şcolii pînă la sfîrşitul anului de învăţămînt în care acesta atinge vîrsta de 16 ani. Instituţia de învăţămînt şi forma de instruire sînt alese de către părinţi, cu luarea în considerare a opiniei copilului.”

Pacte și convenții internaționale

RM a ratificat o serie de pacte internaționale și aderat la o serie de convenții internaționale.

Conform alineatului (2) din articolul 4 al Constituției:

„Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.”

Deci, cu toate că nu pot fi folosite ca bază într-un proces de judecată, aceste documente internaționale au putere de lege în RM, și mai mult decît atît, ele au prioritate asupra legilor RM.

Enumerăm aici cîteva care au legătură cu subiectul educației:

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale

La 24.07.1997 RM a aderat la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, și Primului Protocol adițional al acestei convenții menționează în articolul 2 „Dreptul la instruire”:

Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al învăţămîntului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest învăţămînt conform convingerilor lor religioase şi filozofice.

Declarația Universală a Drepturilor Omului

La 28.07.1990 RM a aderat la Declarația Universală a Drepturilor Omului, care spune în alineatul 3 al articolului 26:

„Părinţii au, cu prioritate, dreptul să aleagă felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor.”

Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale

La 28.07.1990 RM a ratificat Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, care spune în alineatul 3 al articolului 13:

„Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a alege pentru copiii lor instituţii de învăţământ altele decât cele ale autorităţilor publice, dar conforme cu normele minimale pe care le poate prescrie sau aproba statul în materie de educaţie şi de a asigura educaţia religioasă şi morală a copiilor lor în conformitate cu propriile lor convingeri.”

Pactul internațional cu privire la drepturile civile şi politice

La 28.07.1990 RM a ratificat Pactul internațional cu privire la drepturile civile şi politice, care spune în alineatul 4 al articolului 18:

„Statele părţi la prezentul Pact se angajează să respecte libertatea părinţilor şi, atunci când este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educaţia religioasă şi morală a copiilor lor, in conformitate cu propriile lor convingeri.”

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene spune în alineatul 3 al articolului 14:

„Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, precum și dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.”

Alte acte legislative relevante

Codul contravențional (cod nr. 218 din 24.10.2008)

Codul contravențional în articolul 63 „Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului”, în alineatul (1) menționează:

„Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi sau de către persoanele care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului se sancţionează cu amendă de la 5 la 20 de unităţi convenţionale.”

Cu toate că nu reprezintă un element decisiv în cadrul metodelor alternative de educație, e bine de știut despre existența lui (vedeți articolul despre un caz real).

Notă despre completări și modificări

Dacă cunoașteți alte acte legislative relevante, scrieți-ne la adresa [email protected].

Версия на русском языке